Veřejná zakázka: „V 00547 – tisk novin“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 62
Systémové číslo: P21V00000009
Evidenční číslo zadavatele: V 00547
Datum zahájení: 16.06.2021
Nabídku podat do: 30.06.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: „V 00547 – tisk novin“
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžný tisk vždy 11 měsíčníků Tišnovských novin za 1 rok (letní dvou číslo má 80 stran) a to na dobu 2 let od podpisu smlouvy (celkem tak bude vytištěno 22 čísel). V roce 2021 budou vytištěna 4 čísla Tišnovských novin (září až prosinec). Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím redakčního a výrobního plánu, 11x ročně na základě podkladů dodaných zadavatelem. Tisk bude prováděn v nákladu cca 4.700 ks na 1 měsíčník (příloha č. 4 této zadávací dokumentace).
Parametry:
1) měsíční periodicita (11 čísel, z toho 10 standardních čísel a jedno číslo letní)
2) náklad 5.000 ks na číslo
3) maximální doba zpracování 3 dny (včetně dopravy), která bude zajištěna na distribuční sklad určený zadavatelem.
Technické parametry zakázky

Titul: Tišnovské noviny
Rozsah: 64 stran standardní číslo, 80 stran letní dvou číslo
Čistý formát: A4

Papír
Papír obálka: natíraný matný 90 g/m2
Papír blok: natíraný matný 90 g/m2
Při výrobě nutno dodržet plošnou hmotnost 90 g/m2 a kvalitu papíru

Tisk
Barevnost tisku: 4/4 – oboustranně čtyřbarevně
Technologie tisku: archový ofset

Lak: ne/ne
Laminace: ne/ne

Vazba
Typ vazby: V1 – šitá drátem na stříšku
Počet skobek: 2

Technické podmínky pro účastníky výběrového řízení
Účastník předloží do výběrového řízení ty z následujících dokladů, které může, které budou následně předmětem hodnocení. S ohledem na skutečnost, že tyto doklady budou předmětem hodnocení, tak nebude možné jejich doplnění postupem přiměřeně dle § 46 zákona (viz výjimka dle odst. 2):

a) Vzorek srovnatelného produktu v rozsahu 48 až 64 stran včetně obálky, vytištěného archovým ofsetem a zhotoveného vlastními výrobními prostředky.
b) Pro kontrolu technologických parametrů předloží ke vzorku tiskoviny kontrolní arch z tisku dané zakázky.
c) Vzorek plánovaného potiskovaného materiálu dle zadání.
d) Technický list plánovaného potiskovaného papíru „natíraný matný 90 g/m2“ podle technických parametrů zakázky, obsahující L*, a*, b* hodnoty.
e) Certifikovaný kontrolní nátisk (podle ČSN ISO 12647-7) jedné stránky ovzorkovanému produktu, tištěnému archovým ofsetem a zhotovenému vlastními výrobními prostředky.
f) Vzorek plánovaného materiálu pro tento kontrolní nátisk.
g) Technický list plánovaného potiskovaného materiálu pro tento kontrolní nátisk, obsahující L*, a*, b* hodnoty.
h) Certifikovaný kontrolní nátisk (podle ČSN ISO 12647-7) čtyř stránek ze vzorku tiskových dat poskytnutých zadavatelem, zhotovený jeho vlastními výrobními prostředky.
i) Potvrzení o tom, že tiskne ve shodě s ČSN ISO 12647-2.
j) Certifikát o tisku v režimu kvality ProzessStandardOffset (PSO).
k) Doklad o používaných kontrolních prvcích (kontrolní klíny, kontrolní proužky…).
l) Doklad o používané kontrole kvality tisku BVDM/ISO 12647-2 (provozní kontrola předepsaných požadovaných hodnot plných/rastrových ploch, pravidelné kondiční prohlídky/shody s ČSN ISO 12647-2 od výrobce či dodavatele stroje).
m) Vzor protokolu kvality tisku podle ČSN ISO 12647-2 ke srovnatelné zakázce.

Doklady uvedené pod písm. a) až h) jsou minimální technickou podmínkou nutnou k tomu, aby se dala nabídka vyhodnotit. Účastníci musí tyto doklady a dokumenty dodat v rámci nabídky. Pokud tyto všechny doklady a dokumenty nebudou dodány, nabídka účastníka bude vyřazena – postup doplnění zde dle § 46 odst. 2 zákona není možný.

Účastník podáním nabídky souhlasí s tím, že bude v rámci realizace zakázky provádět následující úkony:

1) Kontrolu tiskových dat, dodaných do tisku ve formátu PDF/X-1a.
2) Z vyhovujících tiskových dat vyhotoví na vyžádání certifikovaný kontrolní nátisk.
3) Předloží zástupci zadavatele (grafikovi) na vyžádání certifikovaný kontrolní nátisk maximálně tří stránek tiskových dat zadavatele (ne externě dodané inzerce) ke schválení.
4) V případě že v dodaných tiskových datech zjistí technický parametr, který nevyhovuje z nějakého důvodu procesu výroby tiskárny, navrhne spolehlivou standardní úpravu těchto dat.
5) S výslednou úpravou na vyžádání zhotoví druhý certifikovaný kontrolní nátisk.
6) Předloží zástupci zadavatele (grafikovi) tento nový certifikovaný kontrolní nátisk ke schválení.
7) Vytiskne aktuální číslo Tišnovských novin.
8) Doloží na vyžádání jeden schválený arch (a případně protokol o shodě kvality tisku s parametry ČSN ISO 12467-2) z rozjezdu každého archu zakázky.
9) Knihařsky dokončí zpracování aktuálního výtisku Tišnovských novin ve shodě s technologickými parametry pro knihařské zpracování podle „Směrnice pro dokončující knihařské zpracování z roku 2012“ Svazu polygrafických podnikatelů.
10) Bude zadavatele neprodleně informovat o technologických změnách ve svém výrobním procesu, které s výrobou souvisejí (například změna technologie tisku).

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobněji vymezen v závazném vzoru smlouvy (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR Otevřená výzva
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

  • Brno-venkov

Zadavatel

  • Úřední název: Městské kulturní středisko Tišnov
  • IČO: 49457543
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy